NAUJIENOS
MŪSŲ MOKYKLA
       Istorija
       Vizija, Misija
       Tikslai, Uždaviniai
       Filialai
       Administracija
       Mokytojai
       Mokiniai
       Pasiekimai
INFORMACIJA
      Priėmimo sąlygos
      Ugdymo programos
      Skelbimai
GALERIJA
      Parodos
      Renginiai
      Veikla
      Darbai
KONTAKTAI

 


 

Mūsų mokykla

MOKYKLOS HERBAS
MOKYKLOS DUOMENŲ BANKAS
PAMOKŲ LAIKAS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS DUOMENŲ BANKAS
2007-02-01

 

Bendras mokinių skaičius - 379 (I - pusm. 388)

09-01 d. dėl įvairių priežasčių išbraukta - 56 + 32 absolventai, viso: 88.
Į I kl. priimta 103 mokiniai.
Šiais mokslo metai baigs mokyklą - 35 iš jų 11 dailės sk. 5 MM ugdymo programos.

Mokykloje veikia 8 skyriai. Juose mokiniai pasiskirstę sekančiai:
- dailės sk. - 77
- styginių sk. - 68
- pučiamųjų - ritminių sk. - 60
- fortepijono s k. - 58
- akordeono sk. - 50
- liaudies instr.sk. - 48
- chorinio dainavimo sk. - 19 (iš jų 6 ankstyvojo ugdymo ).

Pradinio ugdymo programoje mokosi 106 mokiniai iš jų 26 dailės sk. mokiniai.

Pagrindinio ugdymo programoje mokosi 182 iš jų 67 dailės sk. I mokiniai.

Muzikos mėgėjų ugdymo programoje mokosi- 79 mokiniai.

Išplėstinio ugdymo programoje- 2 mokiniai.

Neformaliojo dailės ugdymo programoje -10 mokinių.

Mokyklos filialuose mokosi:
- Kairių f. - 29
- Kužių - 8
- Bubių - 17
- Raudėnų - 12
- Gruzdžių - 30    Viso: 96 mokiniai.

I pusmečio ugdymo rezultatai:
41- mokinys pusmetį baigė tik puikiais balais (dešimtukais)
Neatestuoti- 6 mokiniai
Išbraukti iš mokinių sąrašo – 9
Pagal pažangumą skyriai mokykloje pasiskirstė vietas sekančiai:
I - vieta Akordeono, Fortepijono, Chorinio-teorinis, Dailės skyriai
II - vieta Styginių , pučiamųjų-ritminių skyriai
III - vieta Liaudies instr. skyrius
Pagal ugdymo kokybę:
I -vieta Fortepijono, Dailės skyriai
II - vieta Styginių, Liaudies instrumentų skyriai
III - Pučiamųjų - ritminių skyriai
IV - Akordeono skyrius
V - Chorinis-teorinis skyrius
Bendras mokyklos pažangumas - 99%.
Bendra mokyklos ugdymo kokybė - 95%.

Mokytojų kolektyvą sudaro- 45 mokytojai.
Šį rudenį buvo priimti nauji mokytojai, vietoje išėjusiųjų (V. Mitrijevienės, I. Pigulevičienės, S. Žentelienės, A. Šliauterio, E. ŠIiauterienės, A.Navicko, koncertm. L. Filimonenko)
- vyr.mokyt. Jūratė Eidukaitė-fortep. mokyt.
- vyr. mokyt. Vega Raustytč- fortep. mokyt.
- vyr. mokyt. Saulius Barasa- dailės mokyt.
- mokyt.Rita Butkutė- Bane - akord. mokyt
- mokyt.-metod. Lina Jaroševienė - antras instr. fortep.
- mokyklos direktorė - mokyt metod. - Donvina Savickienė
- koncertmeisterė - mokytoja Ingrida Ručinskienė - antro instr. fortep. mokyt.

Mokesčiui už mokslą suteiktos lengvatos už I pusmetį:
Soc. remt.-l, Vaikų globos auklėtiniai-3, pirmūnai-37,dėl įvairių
priežasčių 50% atleista 120. Viso lengvatos suteiktos - 161
moksleiviui (41%- mokinių)
II pusmetį numatoma apie 152 moksleiviui taikyti lengvatas.

(į viršų)

PAMOKŲ LAIKAS

 

RYTINĖS PAMAINOS PAMOKŲ LAIKAS

1 PAMOKA   9.05  –   9.50 
2 PAMOKA   9.55  – 10.40
3 PAMOKA 10.45 – 11.30
4 PAMOKA 11.35 – 12.20
5 PAMOKA 12.25 – 13.10

POPIETINĖS PAMAINOS PAMOKŲ LAIKAS

1 PAMOKA 13.10 – 13.55
2 PAMOKA 14.00 – 14.45
3 PAMOKA 14.50 – 15.35
4 PAMOKA 15.40 – 16.25
5 PAMOKA 16.30 – 17.15
6 PAMOKA 17.20 – 18.05
7 PAMOKA 18.10 – 18.55
8 PAMOKA 19.00 – 19.45

 

PRIEŠŠVENTINIŲ DIENŲ SUTRUMPINTŲ PAMOKŲ LAIKAS

1 PAMOKA  9.05  –   9.35
2 PAMOKA  9.40  – 10.10
3 PAMOKA 10.15 – 10.45
4 PAMOKA 10.50 – 11.20
5 PAMOKA 11.25 – 11.55
 


1 PAMOKA 13.10 – 13.40
2 PAMOKA 13.45 – 14.15
3 PAMOKA 14.20 – 14.50
4 PAMOKA 14.55 – 15.25
5 PAMOKA 15.30 – 16.00
6 PAMOKA 16.05 – 16.35
7 PAMOKA 16.40 – 17.10
8 PAMOKA 17.15 – 17.45

(į viršų)

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS


1.Mokslo metai suskirstyti pusmečiais:
I pusmetis 09-01 - 12-31
II pusmetis 01-01 - 05-31

2.Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d., pabaiga birželio 30 d.

3.Atostogos derinamos su bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų atostogomis:
rudens atostogos 10-30 - 11-05
Kalėdų atostogos 12-24 - 01-06
Velykų atostogos 04-02 - 04-09

4. Valstybinių švenčių ir poilsio dienomis mokykla nedirba.

5. Prieššventinėmis dienomis pamokos mokykloje trumpinamos: pamoka- 30 min., pertrauka 5 min.

6. Mokykla siūlo šias ilgalaikes muzikinio ugdymo programas:
1 metų ankstyvojo muzikinio ugdymo programą;
3 metų pradinio muzikinio ugdymo programą;
4 metų pagrindinio muzikinio ugdymo programą;
2 metų išplėstinio muzikinio ugdymo programą;
4 metų muzikos mėgėjų ugdymo programą;
4 metų neformalaus muzikinio ugdymo programa;
trumpalaikės, ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos.
Bazinė muzikos ugdymo programa – 7 metai.

7. I klasės mokiniams akompanimentas neskiriamas,
II kl. – skiriamos 0,5 savaitinės pamokos, nuo III kl. po 1 savaitinę valandą mokiniui, muzikos mėgėjų programos moksleiviams skiriama 0,5 savaitinės pamokos;
skyrių vedėjams už vadovavimą skyriui direktoriaus įsakymu skiriamas priedas prie tarnybinio atlyginimo.

8. Visų klasių mokiniams dėstomi šie muzikinio ugdymo branduolio dalykai:
muzikos instrumentas arba dainavimas. Mokiniai renkasi vieną iš muzikos instrumentų arba dainavimo specialybę. Pagrindinio instrumento dalyko programos derinamos su mokyklos mokomųjų kolektyvų programomis. Specialybių tikslinės ugdymo programos ruošiamos skyriuose, aptariamos metodiniuose būreliuose, metodinėje taryboje tvirtinamos mokyklos direktoriaus.
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas dėstomas pradinio muzikavimo ugdymo programoje. Dalyko tikslas – lavinti muzikinę klausą, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus. Solfedžio ir muzikos istorijos dalykų mokoma pagal specialias programas, kurias ruošia teorinis skyrius, aptaria metodinis būrelis, metodinė taryba, tvirtina mokyklos direktorius.
Chorinio dainavimo skyriuje nuo I kl. dėstomas antrasis muzikos instrumentas – fortepijonas. Nuo II kl. instrumentiniuose skyriuose įvedamas laisvai pasirenkamas antrasis papildomas instrumentas: fortepijonas, akordeonas, mušamieji instrumentai, sintezatorinis grojimas, gitara. Bendru antruoju muzikos instrumentu, planuojantiems toliau mokytis konservatorijoje, rekomenduojamas fortepijonas. Antro papildomo instrumento mokymo tikslas – išmokyti mokinį groti nauju instrumentu, plėtoti muzikos suvokimą, muzikinį komunikabilumą, muzikavimo įgūdžius. Šiai disciplinai skiriama 1 savaitinė valanda.

9. Ugdymo procese įvedamos šios trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos: įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai, vokaliniai ansambliai, klasikinės muzikos ansambliai, pasirengimas jaunųjų atlikėjų konkursams, festivaliams, iliustravimas, akompanavimas, integruotas meninis ar kūrybinis projektas.

10. Suderinus su direkcijos taryba, ypač gabiems profesiškai orientuotiems mokiniams skiriamos 3 savaitinės specialybės pamokas. Diferencijuotas mokinių ugdymo programas ruošia specialybių mokytojai, tvirtina mokyklos direktorius.

11. Mokomųjų dalykų atsiskaitymo formos ir laikas nurodomas skyrių veiklos programose, mokyklos metinėje veiklos programoje.

12. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mokiniai balais nevertinami. I – VII kl. mokiniai vertinami 10 balų sistema. I kl. mokiniams solfedžio specialybės disciplinos vertinamos balais, silpnesnieji mokiniai iš solfedžio ir choro disciplinų vertinami įskaitomis. Silpnesnių gebėjimų ugdytiniams iš specialybės disciplinos leidžiama taikyti lengvesnę ugdymo programą, vadovaujantis patvirtintomis specialybių ugdymo programomis. Baigus pradinio ugdymo kursą, silpnesnių gabumų moksleiviai pedagogų tarybos nutarimu perkeliami toliau mokytis pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą.

13. Muzikos mėgėjų ugdymo programos mokiniai vertinami balais. Šio kurso mokiniams, neturintiems muzikinio pasiruošimo įvedama 1 savaitinė muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamoka I kl., kuri vertinama įskaita kas pusmetį. I kl. mokiniai II pusmečio pabaigoje groja specialybės akademiniame koncerte. II-IV klasėse mokiniai dalyvauja akademiniuose koncertuose I ir II pusmečių pabaigoje. IV klasėje laikomas šios programos baigiamasis specialybės egzaminas. Moksleiviams, kurie į šią programą pervedami mokytojų tarybos nutarimu baigus pradinio ugdymo programą, muzikos rašto ir kultūros pažinimo, muzikos istorijos, papildomo instrumento pamokos neskiriamos.

14. Išplėstinio muzikinio ugdymo mokiniai balais nevertinami, jie dalyvauja mokomųjų kolektyvų veikloje.

15. Neformalaus ugdymo programos mokiniams ( suaugusiems ) skiriamos 2 savaitinės muzikos instrumento valandos. Jų veikla nevertinama balais. Jiems suteikiama teisė dalyvauti mokyklos koncertuose.

16. 2006-2007 m. m. mokykloje veiks šie meno kolektyvai:
-
jaunučių choras Kuršėnuose ( vad. H. Pastaukienė);
- jaunių choras Kuršėnuose ( vad. H. Pastaukienė );
- vokalinis ansamblis Bubių f. (vad. A. Jablonskienė);
- vokalinis ansamblis Kuršėnuose (vad. A. Jablonskienė);
- vokalinis ansamblis Raudėnų f. (vad. D. Užkurienė);
- vokalinis ansamblis Gruzdžių f. (vad. D. Užkurienė);
- vokalinis ansamblis Kairių f. (vad. A. Urniežienė);
- vokalinis ansamblis (vad. H. Pastaukienė);
- fortepijoninis duetas Bubių f. (vad. R. Navickienė);
- mišrus vokalinis ansamblis (vad. H. Pastaukienė);
- styginių instrumentų ansamblis (vad. K. Rupšys);
- styginių duetas (vad. K. Rupšys);
- styginių instrumentų ansamblis (vad. V. Zauraitė);
- styginių instr. ansamblis Kairių f. (vad. L. Galinienė);
- violončelių ansamblis (vad. L. Bražaitė);
- gitarų ansamblis Kužių f. (vad. G. Daugėla);
- pučiamųjų kvartetas (vad. S. Žentelis);
- pučiamųjų orkestras (vad. V. Krasauskas);
- trimitų ansamblis (vad. V. Krasauskas);
- bass gitaros solo (kitiems ansambliams) (vad. Dž. Mockus);
- pučiamųjų instr. ansamblis (vad. S. Žentelis);
- mušamųjų instrumentų trio (vad. A. Mankus);
- liaudies instrumentų orkestras (vad. N. Kačinskienė, A. Bernotas);
- tautinių kanklių ansamblis Raudėnų f. (vad. R. Ananjevienė);
- tautinių kanklių ansamblis Kuršėnuose (vad. R. Ananjevienė);
- koncertinių kanklių duetas Kuršėnuose (vad. A. Vaitekūnienė);
- akordeonininkų orkestras Kuršėnuose (vad. R. Bakavičienė, I. Dešriuvienė);
- akordeonininkų duetas Kairių f. (vad. N. Bukantas);
- akordeonininkų duetas (vad. I. Dešriuvienė);
- akordeonininkų ansamblis Gruzdžių f. (vad. M. Dautarienė);
- solo Milda Rasilavičiūtė (vad. A. Jablonskienė);
 

(į viršų)