NAUJIENOS
MŪSŲ MOKYKLA
       Istorija
       Vizija, Misija
       Tikslai, Uždaviniai
       Filialai
       Administracija
       Mokytojai
       Mokiniai
       Pasiekimai
INFORMACIJA
      Priėmimo sąlygos
      Ugdymo programos
      Skelbimai
GALERIJA
      Parodos
      Renginiai
      Veikla
      Darbai
KONTAKTAI

 

 


 

Tikslai, Uždaviniai

 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Užtikrinti aukštą mokymo kokybę.

- Mokykloje sudaryti palankias sąlygas mokymuisi ir darbui.

- Vykdyti pedagogų atestaciją pagal paruoštą ir patvirtintą atestacijos planą.

- Sudaryti ir pritaikyti diferencijuotas ugdymo programas skirtingų meninių gabumų moksleiviams.

- Gabius menui bei muzikai moksleivius orientuoti toliau tęsti mokymąsi respublikos menų gimnazijose bei aukštosiose mokyklose.

2. Tolimesnė dailės skyriaus veiklos plėtra bendrame mokyklos ugdymo procese.

- Pilnai užbaigti ruošti pagrindinio, išplėstinio ir neformalaus ugdymo kursų programas.

- Dalyvauti respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose.

- Aktyviai bendradarbiaujant su „Kraitės“ klubu, Šiaulių rajono tautodailininkų sąjunga, rengti darbų parodas.

3. Sėkmingai pasiruošti bei dalyvauti regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.

- Sudaryti tikslines specialybės programas ryškesnių gabumų moksleiviams.

- Pravesti atrankinius konkurso turus pagal nuostatuose pateiktus grafikus.

- Skirti trumpalaikių ugdymo programų valandas konkursinėms programoms ruošti.

4. Atviros mokyklos kūrimas, bendruomenės aktyvumo ugdymas.

- Plačiai apie mokyklos veiklą informuoti moksleivių tėvus bei globėjus susirinkimų metu.

- Apie mokyklą, jos pasiekimus skelbti rajono bei regioninėje spaudoje, internete, televizijos laidose.

- Palaikyti glaudžius ryšius su apskrities meno, muzikos, dailės mokyklomis, Šiaulių konservatorija, Lietuvos Muzikų sąjunga, Muzikos akademija.

- Užmegzti ryšius su Prancūzijos su Vezulio miesto muzikos mokykla, tęsti bendradarbiavimą su Kuldygos muzikos bei  Rygos dailės, Mažeikių, Skuodo, Joniškio meno  mokyklomis.

- Bendradarbiauti su Kuršėnų darželio „Nykštukas“ kolektyvu, rengiant bendrus koncertus, diskusijas, parodas.

 5. Mokykla kultūros židinys teikiantis metodinę paramą Šiaulių rajono bei apskrities pedagogams.

- Organizuoti metodinius seminarus mokykloje.

- Teikti metodinę paramą kolegoms bei kitų mokyklų pedagogams, darželių muzikos vadovams.

- Aktyviai dalyvauti Šiaulių rajono gyvenime, rengti koncertus, parodas Kuršėnų miesto, rajono gyventojams.

(į viršų)