NAUJIENOS
MŪSŲ MOKYKLA
       Istorija
       Vizija, Misija
       Tikslai, Uždaviniai
       Filialai
       Administracija
       Mokytojai
       Mokiniai
       Pasiekimai
INFORMACIJA
      Priėmimo sąlygos
      Ugdymo programos
      Skelbimai
GALERIJA
      Parodos
      Renginiai
      Veikla
      Darbai
KONTAKTAI

 

 


 

Vizija, Misija

 

M I S I J A

 Mokykla – rajono kultūros ir meno židinys – atviras įvairių gabumų ugdytiniams, leidžiantis tenkinti įvairius meninius poreikius.

 Mokykla – institucija, skleidžianti gerąją metodinę patirtį, muzikinės kvalifikacijos rajone tobulintoja, programų sudarinėtoja, projektų kūrėja – dalykiškai bendradarbiaujanti su Kuršėnų miesto, rajono bendro lavinimo mokyklų pedagogais.

 Kryptinga ugdymo proceso organizavimo pažanga.

 Muzikinių, meninių vaiko gebėjimų ugdymo kokybė – atitinkanti respublikos išsilavinimų standartus.

 Palankios sąlygos moksleivių gebėjimų saviraiškai per koncertinę, konkursinę veiklą demonstruojant teorijos ir praktikos neatsiejamumą, aukštą kultūrinį lygį.

 Mokykla – ugdymo institucija, turinti išskirtinį statusą. Vienintelė neformalaus papildomo ugdymo meno mokykla tarp kitų rajono mokyklų.

 Institucija – atstovaujanti rajoną respublikinio lygio konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse.

 

V I Z I J A

 Demokratiškais ir humaniškais principais bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė.

 Kiekvieno bendruomenės nario galimybės saviraiškai ir pripažinimui.

 Atviros mokyklos kūrimas.

 Gera mokyklos savivalda.

 Estetiškai kultūringa, skatinanti kūrybiškumą, aplinka mokykloje.

 Atvira pokyčiams, kūrybiškai dirbanti mokyklos vadovų komanda.

 Pedagogų kvalifikacija – užtikrinanti profesionalų, integruotą ugdytinių meninių, muzikinių gebėjimų vystymą. 

Ugdymo proceso organizavimas pagal moksleivių gebėjimus, poreikius, pasirenkant muzikinio ugdymo programas ir dailės ugdymo kursus.

 Kokybinė veiklos raiška. Aukšto lygio koncertinės programos, prieinamumas, reklama, integracija į bendro lavinimo mokyklų ugdymo procesą.

 Naujų ryšių sukūrimas, skleidžiant informaciją apie mokyklą internete, Lietuvos įmonių kataloge, platinamame vienuolikoje Skandinavijos šalių, bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalimis, koncertinės išvykos.

(į viršų)